Formularz rejestracyjny Kategoria I – pianiści

1. Dane Osobowe

Nazwisko *

Imię/Imiona *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *

Obywatelstwo *

Ulica nr domu/mieszkania *

Miasto *

Kod pocztowy

Kraj

Telefon *

Adres e-mail *


 

1. Instrukcje

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii I ­– Pianiści dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, załączając odpowiednie pełnomocnictwo. 

Osoby o ograniczonej zdolności do czyn­ności prawnych załączą odpowiednie oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna.

Daty należy wpisywać w formacie: DD-MM-RRRR.

2. Program konkursu

I Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

II Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

III Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

2. Instrukcje

Przed wypełnieniem punktu 2 formularza należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi wyboru programu dla Kategorii I Pianiści.

Należy podać imię i nazwisko kompozytora, tytuł każdego utworu, ewentualnie wybranych części, a także czas trwania każdego z utworów lub wybranych części.

Formularz pozwala na dodanie dowolnej ilości utworów, zgodnie z wyborem zgłaszającego, za pomocą przycisku „+Dodaj następny utwór". 

3. Załączniki

Zdjęcie główne *

Drugie zdjęcie

Link do nagrania *

Opis nagrania


Biogram (max. 3000 znaków) *


3. Instrukcje

Należy podać jeden link do nagrania audio-wideo spełniającego warunki opisane w punkcie 12 Regulaminu oraz dołączyć krótki opis/spis utworów przedstawionych na nagraniu.

Nota biograficzna powinna zawierać zwięzłe omówienie działalności artystycznej (najważniejsze koncerty, nagrody lub wyróżnienia na konkursach, dorobek fonograficzny itp.) wraz z opisem edukacji muzycznej. 

Należy dołączyć dwie fotografie, w tym co najmniej jedną portretową, w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie JPG. Załącznik w postaci fotografii powinien być opisany nazwiskiem uczestnika oraz imieniem i nazwiskiem autora fotografii.
 

4. Oświadczenia

Pełnomocnictwo

Oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna

Miejscowość *

privacy policy *

4. Instrukcje

Jeśli zgłoszenia do Konkursu dokonuje pełnomocnik, należy załączyć odpowiednie pełnomocnictwo, zaś osoby o ograniczonej zdolności do czyn­ności prawnych muszą załączyć odpowiednie oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna (stosownie do punktu 14 Regulaminu).

Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić wszystkie dane w formularzu oraz zapoznać się z dokumentem Polityka prywatności

Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma informację o wysłaniu formularza na podany w zgłoszeniu adres mailowy, po czym powinien potwierdzić zgłosze­nie przy pomocy linku weryfikacyjnego zamieszczonego w tejże informacji. 

Zgłoszenie niepotwierdzone w ten sposób nie będzie uważane za zgłoszenie do Konkursu w rozu­mieniu Regulaminu Konkursu.