Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej 

Międzynarodowy Konkurs Muzyki Polskiej promuje dorobek muzyki polskiej XIX i XX wieku, która została zapomniana lub jest mniej popularna w praktyce koncertowej. Ma się przyczynić do tego, by szeroka publiczność poznała na nowo odkrywane utwory, a niesłusznie zaniedbana spuścizna doczekała się należytego opracowania i nowych edycji. Równie ważnym celem konkursu jest promowanie utalentowanych muzyków, którzy zdecydują się włączyć do swojego repertuaru mniej znane dzieła polskich kompozytorów. Organizacja konkursu to także promocja Polski jako miejsca, gdzie odbywają się wydarzenia artystyczne o międzynarodowym zasięgu. Konkurs odbywa się co dwa lata i może być przeznaczony dla różnych składów wykonawczych.

REGULAMIN

Organizator

1. Organizatorem Konkursu jest Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

2. Dyrektorem Konkursu jest dyrektor Narodowego Instytutu Muzyki i Tańca.

3. Dyrektor Konkursu powołuje Dyrektora Artystycznego Konkursu.

Miejsce i termin
4. Konkurs odbędzie się w dniach od 2 do 9 lipca 2023 roku w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie.

5. Koncert Laureatów, połączony z ceremonią wręczenia nagród i wyróżnień, odbędzie się w Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie 9 lipca 2023 roku. Koncert Laureatów zostanie powtórzony w Filharmonii Narodowej w Warszawie. Data powtórzonego Koncertu Laureatów w Warszawie zostanie ogłoszona w późniejszym terminie.

6. Wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni uczestnicy Konkursu są zobowiązani do udziału w ceremonii wręczenia nagród, a zdobywcy głównych nagród regulaminowych w obu kategoriach do występu artystycznego w obu Koncertach Laureatów.

Postanowienia wstępne

7. Ile razy w tekście regulaminu mowa jest o:

a) stronie internetowej Konkursu – oznacza to stronę zamieszczoną pod adresem 

www polishmusiccompetition.pl (alias www.konkursmuzykipolskiej.pl);

b) adresie mailowym Biura Konkursu – oznacza to adres office@polishmusiccompetition.pl 

(alias biuro@konkursmuzykipolskiej.pl);

c) służbach medycznych Konkursu – oznacza to lekarza zatrudnionego przez Organizatora do opieki 

medycznej nad uczestnikami, jurorami i obsługą organizacyjno-techniczną Konkursu.

8.  Jeżeli w treści Regulaminu jest mowa o terminach lub dokumentach, które będą podawane do publicznej wiadomości przed Konkursem lub w jego trakcie, ich publikacja nastąpi poprzez zamieszczenie w odrębnych ogłoszeniach na stronie internetowej Konkursu.

Formuła Konkursu

9. W Konkursie mogą być wykonywane utwory kompozytorów z poniższej listy, wybrane przez uczestników stosownie do zasad opisanych w dalszej treści Regulaminu i w załączniku do Regulaminu:

Grażyna Bacewicz

Tadeusz Baird

Fryderyk Chopin

Ignacy Feliks Dobrzyński

Józef Ksawery Elsner

Ignacy Friedman

Leopold Godowski

Henryk Mikołaj Górecki

Joachim Kaczkowski

Mieczysław Karłowicz

Antoni Kątski

Wojciech Kilar

Stefan Kisielewski

Raul Koczalski

Józef Władysław Krogulski

Karol Kurpiński

Szymon Laks

Franciszek Lessel

Teodor Leszetycki

Karol Lipiński

Witold Lutosławski

Roman Maciejewski

Miłosz Magin

Artur Malawski

Witold Maliszewski

Henryk Melcer-Szczawiński

Karol Mikuli

Stanisław Moniuszko

Maurycy Moszkowski

Zygmunt Noskowski

Józef Nowakowski

Michał Kleofas Ogiński

Henryk Pachulski

Tadeusz Paciorkiewicz

Ignacy Jan Paderewski

Roman Palester

Eugeniusz Pankiewicz

Andrzej Panufnik

Krzysztof Penderecki

Piotr Perkowski

Karol Rathaus

Ludomir Różycki

Kazimierz Serocki

Michał Spisak

Roman Statkowski

Zygmunt Stojowski

Antoni Stolpe

Antoni Szałowski

Tadeusz Szeligowski

Maria Szymanowska

Karol Szymanowski

Józef Świder

Aleksander Tansman

Mieczysław Wajnberg

Józef Wieniawski

Bolesław Woytowicz

Adam Wroński

Juliusz Zarębski

Aleksander Zarzycki

Władysław Żeleński

10. Ponadto, na zasadach opisanych w dalszej treści Regulaminu i w załączniku do Regulaminu, dopuszcza się wykonanie utworu, wybranego przez uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza powyższej listy. 

11. Konkurs odbędzie się w dwóch kategoriach: 

a) Kategoria I – Pianiści; 

b) Kategoria II – Zespoły kameralne (wyłącznie instrumentalne, od dwóch do sześciu muzyków; liczba muzyków zespołu i jego obsada instrumentalna nie może ulegać zmianom w trakcie Konkursu). 

12. W Konkursie mogą uczestniczyć muzycy-instrumentaliści zgłaszający się indywidualnie (Kategoria I) lub jako zespoły kameralne (Kategoria II). 

13. W Konkursie nie mogą uczestniczyć laureaci regulaminowych nagród głównych (I, II i III nagroda) poprzednich edycji Konkursu, jednak tylko w tej samej kategorii, w której zostali laureatami. 

14. Nie ustala się ograniczeń ze względu na wiek i obywatelstwo uczestników. 

Zgłoszenia i kwalifikacja do udziału w Konkursie
15. Zgłoszenia do Konkursu należy składać w terminie do 15 lutego 2023 roku. 

16. Zgłoszenie odbywa się poprzez wypełnienie jednego z formularzy aplikacyjnych zamieszczonych na stronie internetowej Konkursu, odpowiednio do kategorii, w której zgłoszenia się dokonuje, w wybranej wersji językowej: polskiej lub angielskiej. Po wypełnieniu wszystkich wymaganych pól formularza i jego wysłaniu, zgłaszający otrzyma informację o wysłaniu formularza na adres mailowy podany w odpowiednim polu, po czym powinien potwierdzić zgłoszenie przy pomocy linku weryfikacyjnego zamieszczonego w tejże informacji. Zgłoszenie niepotwierdzone w ten sposób nie będzie uważane za zgłoszenie do Konkursu w rozumieniu niniejszego Regulaminu. 

17. W odpowiednich polach formularzy, o których mowa w punkcie poprzednim, należy zamieścić następujące informacje i materiały: 

a) dokładny program wszystkich etapów Konkursu z podaniem imienia i nazwiska kompozytora, tytułu każdego utworu, ewentualnie wybranych części, a także czasu trwania każdego z utworów lub wybranych części; jeżeli zgłaszający brał już udział w poprzednich edycjach Konkursu, zgłaszany program nie może zawierać utworów tych samych, co wykonywane w poprzednich edycjach; zgłaszający może jednak powtórzyć w całości lub w części programy etapów, do których nie został zakwalifikowany w poprzednich edycjach Konkursu; 

b) notę biograficzną Uczestnika (pianisty lub zespołu), jako załącznik w formie dokumentu edytowalnego o objętości do 3000 znaków ze spacjami, z opisem edukacji muzycznej oraz zwięzłym omówieniem działalności artystycznej (najważniejsze koncerty, nagrody lub wyróżnienia na konkursach, dorobek fonograficzny, itp.); 

c) dwie fotografie Uczestnika (w Kategorii I – przynajmniej jedną portretową) o rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie JPG lub TIFF, z podaniem imienia i nazwiska autora fotografii; nazwa pliku musi zawierać imię i nazwisko pianisty lub nazwę zespołu; 

d) jeden link do nagrania audio-wideo, spełniającego warunki opisane w punkcie 20 Regulaminu; 

e) pełnomocnictwa lub oświadczenia, jeśli są potrzebne stosownie do punktu 24 Regulaminu. 18. Dokonując zgłoszenia Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie, redagowanie i publikowanie przez Organizatora załączonej noty biograficznej i fotografii w materiałach prasowych, informacyjnych i promocyjnych Konkursu.

19. Jeżeli Uczestnik zamierza w zgłoszeniu zamieścić utwór lub utwory, o których mowa w punkcie 10 Regulaminu (kompozycja twórcy polskiego, nieżyjącego, spoza listy zamieszczonej w punkcie 9 Regulaminu), może najpóźniej na miesiąc przed upływem terminu składania zgłoszeń złożyć na adres mailowy Biura Konkursu zapytanie, czy proponowany przez niego utwór odpowiada kryteriom określonym w Regulaminie. Jeżeli utwór, którego dotyczy zapytanie, nie był wydany drukiem, Uczestnik powinien do zapytania załączyć czytelny zapis nutowy całej kompozycji. Dyrektor Artystyczny Konkursu odpowie na zapytanie niezwłocznie za pośrednictwem Biura Konkursu, najdalej w ciągu dwóch tygodni od jego zgłoszenia i odpowiedź ta będzie dla Uczestnika wiążąca. Zamieszczenie w zgłoszeniu utworu nieodpowiadającego kryteriom regulaminowym będzie podstawą do odrzucenia zgłoszenia przez Komisję Kwalifikacyjną. 

20. Do zgłoszenia należy ponadto załączyć nagranie audio-wideo zawierające: 

a) w Kategorii I – repertuar wybrany przez Uczestnika z programu deklarowanego w zgłoszeniu do Konkursu oraz obowiązkowo jedną, dowolnie przez Uczestnika wybraną etiudę Fryderyka Chopina; 

b) w Kategorii II – utwór lub utwory wybrane przez Uczestnika z programu deklarowanego w zgłoszeniu do Konkursu. Czas trwania prezentacji muzycznej w nagraniu powinien wynosić od 20 do 25 minut. Dopuszcza się nagranie części utworów. Utwory mogą być nagrane w dowolnej kolejności. Poszczególne utwory mogą być nagrane w różnym miejscu, czasie i przy użyciu różnych środków technicznych. 

21. Załączenia nagrania do Zgłoszenia dokonuje się: 

a) przez zamieszczenie pliku w formacie AVI lub MP4 w jednym z ogólnodostępnych serwisów wymiany plików, niewymagającym rejestracji i podawania hasła w celu pobrania pliku (np. Wetransfer, Cloudmail, Mega, Zippyshare), 

b) albo przez zamieszczenie nagrania w jednym z ogólnie dostępnych serwisów streamingowych umożliwiającym odtworzenie materiału bez konieczności rejestracji i podawania hasła (np. YouTube). 

22. Formularze, o których mowa w punkcie 16 Regulaminu będą udostępnione na stronie internetowej Konkursu. 

23. Nagrania audio-video, o których mowa w punkcie 20, będą wykorzystane tylko na potrzeby kwalifikacji do Konkursu i w żaden inny sposób nie będą rozpowszechniane przez Organizatora.  

24. Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii I dokonuje się osobiście lub przez pełnomocnika, załączając odpowiednie pełnomocnictwo. Osoby o ograniczonej zdolności do czynności prawnych załączą odpowiednie oświadczenie przedstawiciela ustawowego lub opiekuna. 

25. Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii II dokonuje osoba uprawniona do reprezentowania zespołu. Domniemywa się, że osoba podpisująca takie zgłoszenie posiada odpowiednie pełnomocnictwa pozostałych członków zespołu. Jeżeli zespół posiada osobowość prawną, zgłoszenia dokonuje osoba (lub osoby) uprawniona do reprezentacji. 

26. Przez złożenie zgłoszenia do udziału w Konkursie zostaje zawarta umowa pomiędzy Organizatorem a składającym zgłoszenie, regulująca wszystkie kwestie opisane w Regulaminie, w tym kwestie praw autorskich do artystycznych wykonań podczas Konkursu i Koncertów Laureatów, a także do wizerunku, wypowiedzi i wywiadów utrwalanych w trakcie lub w związku z Konkursem i Koncertami Laureatów. Umowa ta zostaje zawarta pod warunkiem zawieszającym, który ziści się w chwili zakwalifikowania składającego zgłoszenie do udziału w Konkursie przez Komisję Kwalifikacyjną. W przypadku zespołów nieposiadających osobowości prawnej umowy takie zostają zawarte ze wszystkimi osobami wymienionymi w zgłoszeniu, na podstawie domniemanego pełnomocnictwa udzielonego osobie składającej zgłoszenie w imieniu zespołu. 

27. Zgłoszenia złożone po upływie wyznaczonego terminu, bądź w inny sposób uchybiające wymaganiom opisanym w Regulaminie i załącznikach do Regulaminu, zostaną odrzucone. 

28. Dyrektor Konkursu powoła trzyosobową Komisję Kwalifikacyjną, której skład i regulamin zostanie podany do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu. 

29. Komisja Kwalifikacyjna: 

a) podejmie decyzję o odrzuceniu zgłoszeń, o których mowa w punkcie 27 Regulaminu; 

b) oceni zgłoszenia wraz z załączonymi nagraniami; 

c) zakwalifikuje do udziału w Konkursie nie więcej niż trzydziestu (30) Uczestników w Kategorii I i nie więcej niż trzydziestu (30) Uczestników w Kategorii II. 

30. O zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie każdy Uczestnik zostanie poinformowany w zawiadomieniu o zakwalifikowaniu do udziału w Konkursie, wysłanym na adres elektroniczny, którego użył przy składaniu zgłoszenia. Lista zakwalifikowanych Uczestników zostanie ponadto ogłoszona na stronie internetowej Konkursu. 

31. Uczestnicy zakwalifikowani do Konkursu wniosą opłatę wpisową w następujących kwotach: a) w Kategorii I – 450 złotych (lub 100 EUR) od każdego pianisty; b) w Kategorii II – 700 złotych (lub 150 EUR) od każdego zespołu. 

32. O numerze rachunku bankowego i terminie uiszczenia opłaty wpisowej każdy z zakwalifikowanych Uczestników zostanie poinformowany w zawiadomieniu, o którym mowa w punkcie 30 Regulaminu. Wniesione opłaty nie będą podlegały zwrotowi, a niewniesienie opłaty w wyznaczonym terminie będzie równoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie. Potwierdzenie uiszczenia opłaty wpisowej należy przesłać niezwłocznie po jej uiszczeniu na adres mailowy Biura Konkursu. Jeżeli z tytułu uiszczenia opłaty wpisowej należne będą opłaty bankowe, obciążą one w całości uczestnika.

Przebieg Konkursu
33. Konkurs odbędzie się w etapach, których zasady są poniżej ustalone odrębnie dla każdej z kategorii. Przesłuchania konkursowe będą otwarte dla publiczności na zasadach ustalonych przez Organizatora. 

34. Kolejność występów uczestników podczas Konkursu zostanie ustalona przez losowanie. 

35. Kategoria I

a) Etap I: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane z dorobku kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu, części I. Kompozytorzy w spisie są podzieleni na cztery grupy i wyboru należy dokonać zgodnie z opisanymi tam zasadami. Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 20 minut i nie więcej niż 25 minut. Do etapu II Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 15 pianistów. 

b) Etap II: Uczestnik zaprezentuje utwory wybrane z dorobku kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu, części I. Kompozytorzy w spisie podzieleni są na dwie grupy i wyboru należy dokonać zgodnie z opisanymi tam zasadami. Dopuszcza się wykonanie jednego utworu wybranego przez Uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza listy zamieszczonej w punkcie 9 Regulaminu, przy czym czas trwania tego utworu nie może przekroczyć 10 minut. Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 35 minut, lecz nie więcej niż 40 minut. Do Finału Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 8 pianistów. 

c) Finał – uczestnik zaprezentuje koncert fortepianowy wybrany ze spisu zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu, części I. Koncert zostanie wykonany z towarzyszeniem orkiestry.

36. Kategoria II

a) Etap I: Uczestnik zaprezentuje co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory dwóch różnych kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu, części II. W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonanie wybranych części. Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 20 minut, lecz nie więcej niż 25 minut. Do etapu II Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 15 zespołów. 

b) Etap II: Uczestnik zaprezentuje co najmniej dwa zróżnicowane stylistycznie i wyrazowo utwory kompozytorów ze spisu zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu, części II. W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonanie wybranych części. Dopuszcza się wykonanie utworu (lub jego części), wybranego przez uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza listy zamieszczonej w punkcie 9 Regulaminu. Łączny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 30 minut, lecz nie więcej niż 35 minut. Do Finału Jury zakwalifikuje w zasadzie nie więcej niż 8 zespołów. 

c) Finał: Uczestnik zaprezentuje co najmniej jeden utwór kompozytora ze spisu zamieszczonego w Załączniku do Regulaminu, części II. W przypadku utworów cyklicznych dopuszczalne jest wykonanie wybranych części. Dopuszcza się wykonanie utworu (lub jego części), wybranego przez uczestnika z dorobku nieżyjącego kompozytora polskiego spoza listy zamieszczonej w punkcie 9 Regulaminu. W takim przypadku Uczestnik jest zobowiązany do wykonania także jednego z utworów (lub ich części) kompozytorów z listy zamieszczonej w punkcie 9 Regulaminu. Łączny maksymalny czas prezentacji muzycznej ustala się na nie mniej niż 35 minut, lecz nie więcej niż 40 minut. 

37. Określone powyżej czasy prezentacji muzycznej należy traktować jako wiążące, jednak dopuszcza się od nich odstępstwa, jeśli jest to uzasadnione formą wybranych utworów. Łączny czas prezentacji muzycznej może wówczas przekraczać limity określone powyżej o nie więcej niż 5 minut. Jeżeli z wyboru utworów do programu wynika, że nastąpi takie przekroczenie limitu, należy informację o tym zamieścić w odpowiednim miejscu formularza zgłoszenia, w polu formularza dotyczącym czasu trwania utworu.

38. Jeżeli podczas prezentacji limit czasu zostanie przekroczony o więcej niż zgłoszone 5 minut, Jury może przerwać prezentację uczestnika. Jeśli uczestnik nie zgłosił w programie dłuższego niż przewidziany w regulaminie czas trwania prezentacji, Jury może przerwać prezentację uczestnika po upływie maksymalnego regulaminowego czasu występu. 

39. Jury nie może przerywać prezentacji Uczestnika z wyjątkiem sytuacji, o której mowa w punkcie 38 Regulaminu.  

40. Pełny planowany program przesłuchań wszystkich etapów należy ustalić w zgłoszeniu do Konkursu, jednak Dyrektor Konkursu, na pisemny wniosek Uczestnika, może zezwolić na wprowadzenie zmiany do zgłoszonego programu przesłuchań. Wniosek taki należy złożyć na adres mailowy Biura Konkursu, nie później niż w terminie wskazanym przez Organizatora w odrębnym ogłoszeniu na stronie internetowej Konkursu. Wniosek taki może być złożony tylko raz i powinien zawierać kompletny opis programu proponowanego przez uczestnika, zgodnie z punktem 17 lit. a Regulaminu. 

41. Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Konkursu, w Kategorii I i w Kategorii II, należy wykonywać w oryginalnej wersji instrumentalnej. Dopuszcza się wykonanie utworów w innej instrumentacji, jeśli instrumentacja ta została opracowana lub autoryzowana przez kompozytora dzieła oryginalnego. Dopuszcza się także wykonanie transkrypcji utworów innych autorów (np. parafraz, fantazji, wariacji itp.), dokonanych przez kompozytorów wymienionych w punkcie 9 Regulaminu.

42. Utwory wybrane do wykonania we wszystkich etapach Konkursu w Kategorii I należy wykonywać w całości, natomiast w Kategorii II dopuszcza się wykonywanie części utworów cyklicznych. Uczestnicy w Kategorii I zobowiązani są cały program prezentacji wykonać z pamięci. 

43. Ze względów organizacyjnych, programowych i losowych Organizator ma prawo dokonywania zmian w kolejności przesłuchań. Uczestnik może uzyskać zgodę Dyrektora Konkursu na przeniesienie przesłuchań na koniec etapu, jeśli służby medyczne Konkursu potwierdzą, że stan zdrowia uczestnika uniemożliwia dokonanie prezentacji w terminie uprzednio ustalonym przez Organizatora. 

44. Organizator zapewnia wszystkim uczestnikom jednakowe warunki ćwiczeń, prób i występów podczas trwania każdego etapu. 

45. Przed I etapem Konkursu w obu kategoriach każdemu uczestnikowi Konkursu przysługuje jedna, 15-minutowa próba akustyczna, której termin zostanie wyznaczony dla każdego Uczestnika przez Organizatora. 

46. W kategorii I uczestnikom zakwalifikowanym do Finału przed występem konkursowym przysługuje jedna próba z orkiestrą. 

47. Uczestnicy Konkursu otrzymają zwrot udokumentowanych kosztów podróży poniesionych w związku z udziałem w Konkursie, do miejsca w którym będzie się odbywał i z powrotem, na podstawie imiennej faktury lub biletu. Jeśli poniesione i udokumentowane w ten sposób wydatki będą wyraźnie przewyższały koszty uzasadnione w ocenie Organizatora (trasa okrężna, zbyt późna rezerwacja, klasa przelotu wyższa niż ekonomiczna itp.), Organizator zastrzega sobie prawo zwrotu częściowego, a decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor Konkursu. 

48. Organizator, pod warunkiem skorzystania przez Uczestnika z zakwaterowania i wyżywienia w miejscu wskazanym przez Organizatora, zapewni na własny koszt każdemu Uczestnikowi Konkursu zakwaterowanie i wyżywienie w terminie od dnia próby akustycznej Uczestnika do zakończenia przez niego udziału w Konkursie.  

Jury Konkursu
49. Dyrektor Konkursu powoła, odrębnie dla każdej z obu kategorii, Jury Konkursu, złożone z wybitnych polskich i zagranicznych artystów muzyków, a także znaczących postaci życia muzycznego, wyłącznie decydujące o wynikach poszczególnych etapów Konkursu, kwalifikowaniu uczestników do następnych etapów Konkursu oraz przyznaniu nagród regulaminowych i wyróżnień. 

50. Skład i Regulamin Jury zostaną podane do publicznej wiadomości przez ogłoszenie na stronie internetowej Konkursu. 

51. Decyzje Jury są ostateczne i nie służy od nich żaden środek odwoławczy. 

Nagrody

52. Odrębnie w obu kategoriach Konkursu, finalistom zostaną przyznane następujące nagrody główne:

I nagroda – 20 000 EUR

II nagroda – 10 000 EUR

III nagroda – 8 000 EUR

IV nagroda – 6 000 EUR

V nagroda – 4 000 EUR

VI nagroda – 2 000 EUR

53. Pozostałym finalistom zostaną przyznane równorzędne wyróżnienia w wysokości 500 EUR.

54. Tytuł Laureata Konkursu przysługuje zdobywcom sześciu nagród głównych w obu kategoriach. 

55. Odrębnie w obu kategoriach Konkursu zostaną przyznane specjalne nagrody regulaminowe:

a) w kategorii I nagroda 1000 EUR za wykonanie utworu wybranego przez Uczestnika z dorobku jednego 

z następujących kompozytorów:

Antoni Stolpe

Eugeniusz Pankiewicz

Raul Koczalski

b) w kategorii II nagroda 1000 EUR za wykonanie utworu wybranego przez Uczestnika z dorobku jednego z następujących kompozytorów: 

Antoni Stolpe 

Witold Maliszewski

Antoni Szałowski 

56. Jury może zmienić liczbę i układ nagród głównych oraz wyróżnień z zastrzeżeniem, że ogólna kwota przeznaczona na nagrody główne i wyróżnienia nie może być zwiększona, a wysokość przyznanych nagród głównych i wyróżnień nie może ulec zmianie. 

57. Jury może nie przyznać poszczególnych nagród głównych lub nagród specjalnych.

58. W Konkursie przyznane zostaną specjalne nagrody pozaregulaminowe, m.in. w formie koncertów w instytucjach filharmonicznych, kulturalnych i artystycznych, jak również nagrody medialne, finansowe i rzeczowe. Ostateczna lista tych nagród podana zostanie do wiadomości przed Konkursem. O przyznaniu nagród pozaregulaminowych zdecyduje Dyrektor Konkursu, wypełniając wolę fundatorów tych nagród.

59. Od nagród finansowych zostanie potrącony podatek, stosownie do przepisów obowiązujących w dniu ich przyznania. Płatnikiem podatku będzie Organizator.

60. Każdy laureat Konkursu otrzyma ponadto dyplom laureata, natomiast pozostali finaliści otrzymają dyplomy finalistów. Uczestnicy niezakwalifikowani do finału otrzymają dyplomy uczestnictwa w Konkursie. 

61. Po ogłoszeniu wyników Dyrektor Konkursu wskaże laureatów Konkursu, którzy wezmą udział w obu Koncertach Laureatów i ustali z nimi repertuar ich występów. Niedopełnienie przez laureata obowiązku udziału w uroczystości wręczenia nagród, a przez laureata wskazanego przez Dyrektora Konkursu obowiązku udziału w obu Koncertach Laureatów, oznacza rezygnację Uczestnika z przyjęcia wszystkich przyznanych nagród, a w szczególności zwalnia Organizatora z obowiązku wypłacenia nagrody regulaminowej. 

62. Uczestnicy powtórzonego Koncertu Laureatów w Filharmonii Narodowej otrzymają zwrot udokumentowanych kosztów podróży związanej z tym koncertem, do Warszawy i z powrotem, na podstawie imiennej faktury lub biletu. Jeśli poniesione i udokumentowane w ten sposób wydatki będą wyraźnie przewyższały koszty uzasadnione w ocenie Organizatora (trasa okrężna, zbyt późna rezerwacja, klasa przelotu wyższa niż ekonomiczna itp.), Organizator zastrzega sobie prawo zwrotu częściowego, a decyzję w tej sprawie podejmie Dyrektor Konkursu. 

63. Organizator pokryje ponadto koszty zakwaterowania uczestników biorących udział w powtórzonym Koncercie Laureatów w Warszawie w miejscu wskazanym przez Organizatora, przez czas niezbędny do wzięcia udziału w koncercie.

64. Za udział w Koncercie Laureatów w Warszawie uczestnikom nie będzie przysługiwać odrębne wynagrodzenie.

Prawa autorskie
65. Każdy składający zgłoszenie do Konkursu, a także każda z osób, w której imieniu działa składający zgłoszenie: 

a) zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne jego artystycznych wykonań utworów w Konkursie i Koncertach Laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa majątkowe do tych wykonań; 

b) zezwala Organizatorowi na utrwalenie audialne i wizualne swojego wizerunku, wypowiedzi i wywiadów udzielonych w trakcie Konkursu i Koncertów Laureatów lub w związku z Konkursem lub Koncertami Laureatów oraz przenosi na Organizatora prawa majątkowe do tych wypowiedzi i wywiadów, a także zezwala Organizatorowi na rozpowszechnianie jego wizerunku utrwalonego w związku z udziałem w Konkursie i Koncertach Laureatów; 

c) przenosi na Organizatora prawo do wyłącznego oraz nieograniczonego czasowo i terytorialnie zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich w stosunku do utworów, o których mowa powyżej, w szczególności do zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z opracowań utworów, w tym tłumaczeń na inne języki; uczestnik zobowiązuje się również, że nie będzie podejmował działań ograniczających to prawo w przyszłości; 

d) upoważnia Organizatora do wykonywania jego praw osobistych związanych z utworami i artystycznymi wykonaniami, o których mowa powyżej i zobowiązuje się, że nie będzie wykonywał przysługujących mu praw osobistych w sposób ograniczający Organizatora w wykonywaniu jego praw nabytych na podstawie opisanej w niniejszym punkcie Regulaminu; 

e) zezwala Organizatorowi na korzystanie z artystycznych wykonań, wywiadów, wypowiedzi i wizerunku zarówno w całości, jak i w dowolnie wybranych fragmentach, dokonywanie adaptacji, skrótów i przeróbek oraz tłumaczeń i oświadcza, że takie ich wykorzystanie nie będzie uważane za naruszające jego dobre imię; uczestnik zezwala jednocześnie na oznaczenie tych artystycznych wykonań, wypowiedzi, wywiadów wizerunku jego imieniem i nazwiskiem bądź nazwą.

66. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, jest nieograniczone czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszystkie pola eksploatacji znane w chwili ogłoszenia Regulaminu. 

67. Przeniesienie i udzielenie praw (w tym zezwoleń), o których mowa powyżej, następuje z chwilą utrwalenia artystycznych wykonań, wypowiedzi lub wywiadów i jest nieodpłatne. O ile jest to możliwe na podstawie przepisów prawa, uczestnik zrzeka się praw do honorariów związanych z emisją internetową, telewizyjną i radiową tych artystycznych wykonań, wypowiedzi i wywiadów. 

68. W zakresie praw nabywanych na podstawie tu opisanych postanowień, Organizatorowi przysługuje nieograniczone uprawnienie do ich przenoszenia na inne podmioty, udzielania licencji lub dalszych upoważnień. Z tego tytułu uczestnikowi Konkursu nie przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia.  

Ochrona danych osobowych
69. Administratorem danych osobowych zawartych w zgłoszeniu do Konkursu będzie Organizator, administrujący danymi przez okres dwóch lat od daty ich podania. Dane osób nagrodzonych nagrodami finansowymi będą administrowane ponadto przez okres pięciu lat od daty wypłacenia nagrody i przetwarzane w tym okresie wyłącznie dla celów podatkowych i rachunkowych. 

70. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie dla celów związanych bezpośrednio z przebiegiem Konkursu, a w szczególności: 

a) będą publikowane na stronie internetowej Konkursu w komunikatach o kolejności przesłuchań oraz wynikach poszczególnych etapów; 

b) będą publikowane, wraz z wizerunkiem i zredagowaną przez Organizatora notą biograficzną, w materiałach informacyjnych i promocyjnych Konkursu w formie drukowanej i elektronicznej. 

71. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, choć niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie. Każdy, czyje dane osobowe będą przez Organizatora administrowane, będzie miał prawo wglądu w te dane i możliwość ich edycji, będzie mógł także żądać ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia, licząc się jednak z konsekwencjami stosownymi do treści takiego żądania, do odsunięcia od udziału w Konkursie włącznie. 

72. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania decyzji w sposób zautomatyzowany. 

Postanowienia końcowe
73. Organizator nie pośredniczy w wydaniu wizy Uczestnikowi Konkursu, może jednak, na jego prośbę, wydać stosowne zaświadczenie o zakwalifikowaniu do Konkursu. 

74. Organizator nie pośredniczy w uzyskaniu ubezpieczenia zdrowotnego Uczestników na czas pobytu w Polsce, jednak zaleca posiadanie takiego ubezpieczenia. 

75. We wszystkich sprawach związanych z przebiegiem Konkursu, które nie są zastrzeżone w Regulaminie do właściwości Jury, decyzje podejmuje Dyrektor Konkursu. Od decyzji tych nie służy żaden środek zaskarżenia. 

76. Wszelkie wątpliwości dotyczące postanowień niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane na podstawie tekstu polskiego. 

77. Spory wynikające z realizacji umów zawartych w wyniku stosowania niniejszego Regulaminu będą rozstrzygane według prawa polskiego, przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora.