Polityka prywatności II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki 

W celu zapewnienia osobom udostępniającym dane niezbędnych i wyczerpujących informacji dotyczących w szczególności podmiotu, którym dane są przekazywane, celów przetwarzania, podstawy prawnej przetwarzania a także zasad wzajemnej komunikacji, Instytut na podstawie art. 12 i art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/46/WE, dalej RODO, w trakcie pozyskiwania danych osobowych przekazuje następujące informacje:

1. UWAGA! Przed wzięciem udziału w konkursie każdy Uczestnik (rodzic lub opiekun prawny) powinien zapoznać się z treścią niniejszej „Polityki prywatności II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie” (dalej Polityką prywatności) oraz „Regulaminem konkursu”.

2. Dokument Polityka prywatności został przygotowany i jest stosowany przez Instytut Muzyki i Tańca

ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, NIP : 525-249-03-48, REGON : 142611587.

3. Administratorem danych osobowych oraz podmiotem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych osobowych jest Instytut Muzyki I Tańca w Warszawie.

4. Polityka prywatności ma zastosowanie w przypadku przekazywania danych osobowych w ramach kontaktowania się Państwa z Administratorem przy wykorzystaniu:

a) poczty elektronicznej: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl,

c) drogą pocztową: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa

5. Przekazane przez Państwa dane osobowe mogą być pozyskiwane i przetwarzane w celu przeprowadzania konkursów organizowanych przez Administratora, dla celów marketingowych (przekazywania informacji handlowej), w tym informacji o nowych konkursach oraz określenia zachowań i preferencji Użytkowników.

6. W przypadku, kiedy przekazywane dane dotyczą małoletnich poniżej 16 roku życia, warunkiem pozyskania danych i ich przetwarzania w celach określonych w ust. 5 jest wyrażenie zgody przez rodzica/opiekuna prawnego. Zgoda taka jest wyrażana dobrowolnie i może być zawsze odwołana.

7. Pozyskiwanie i przetwarzanie danych osób powyżej 16 roku życia w związku uczestnictwem w konkursach lub w związku z marketingiem bezpośrednim nie wymaga zgody i oparte jest na przesłane art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Osoba uprawniona w każdym przypadku zachowuje prawo do wyrażenia sprzeciwu w zakresie dalszego przetwarzania swoich danych, zgodnie z ustępem 18 poniżej.

8. Zgoda na przetwarzanie danych może być wyrażona: w formularzu konkursowym przesłanym do organizatora konkursu, przesłana drogą elektroniczną na adres administratora, zaznaczona w formie elektronicznej na stronie internetowej administratora.

9. UWAGA: Uczestnik konkursu (jego rodzic/opiekun) zostanie poinformowany na stronie WWW lub w magazynie, iż powinien zapoznać się z „Regulaminem konkursu” oraz „Polityką prywatności” jeszcze przed powzięciem decyzji o uczestniczeniu w konkursie i przekazaniu swoich danych. W takiej sytuacji przyjmuje się, iż przesłanie formularza konkursowego, oznacza że uczestnik zapoznał się z postanowieniami „Polityki prywatności” i regulaminu danego konkursu i je akceptuje, a także wyraża zgodę na przetwarzanie przekazanych danych osobowych w celu przeprowadzenia konkursu.10. Administrator w przypadku otrzymania Państwa danych podejmie wszelkie przewidziane prawem działania w celu zapewnienia ochrony prywatności zgodnie ze standardami przewidzianymi przez przepisy prawa w szczególności określone w RODO oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r, nr 144 poz. 1204 z późn. zm.).

11. Administrator przetwarza tylko dane osobowe podawane przez Państwa w związku z kontaktowaniem się za pośrednictwem środków wskazanych punkcie 4 „Polityki prywatności”. Administratora. Przetwarzanie Państwa danych w postaci, która umożliwia identyfikację, odbywać się będzie wyłącznie do czasu osiągnięcia celu przetwarzania.

12. Administrator stosuje odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony danych przed nieupoważnionym dostępem, nieupoważnioną zmianą, ujawnieniem lub zniszczeniem. Zaliczają się do nich wewnętrzne kontrole zebranych danych, procedury przechowywania i przetwarzania oraz środki bezpieczeństwa, w tym odpowiednie algorytmy szyfrowania i fizyczne środki bezpieczeństwa mające na celu ochronę przed nieupoważnionym dostępem do systemów, w których przechowywane są dane osobowe.

13. Kontakt z Administratorem:

a) drogą pocztową: Instytut Muzyki i Tańca, ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa

b) za pośrednictwem poczty elektronicznej: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl

14. Zaprzestanie przetwarzania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych może zostać odwołana w każdym czasie, a Państwo mają prawo dostępu do swoich danych i ich poprawiania. Przysługuje Państwu także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania zaprzestania ich przetwarzania, usunięcia, w tym z powodu realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Udostępnianie i poprawianie danych osobowych jest bezpłatne.

15. Polityka plików „cookies”

1) Instytut Muzyki i Tańca w Warszawie w przypadku wykorzystywania na stronie www.konkursmuzykipolskiej tzw. plików cookies („ciasteczek”) udziela Państwu informacji na ten temat stosownie do wymagań przewidzianych przez przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. nr 171 poz. 1800 ze zm.), zwanej dalej „Prawem telekomunikacyjnym”, w brzmieniu obowiązującym od 22 marca 2013 r.

2) Prawo telekomunikacyjne przewiduje potrzebę uzyskania przez właścicieli serwisów internetowych, co dotyczy Instytutu Muzyki i Tańca w Warszawie, zgody użytkowników portali internetowych na przechowywanie i stosowanie plików „cookies”. Stosownie do brzmienia art. 173 Prawa telekomunikacyjnego zgoda taka może być wyrażona za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez użytkownika, telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. W takim przypadku serwisy internetowe (strona WWW) muszą uprzednio poinformować Państwa o stosowaniu „cookies”.

3) Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4) Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

5) Stosowane są dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

6) Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

16. Administrator przekazuje uczestnikom konkursów, których dane przetwarza, dodatkowo poniższe informacje:

1) Administrator: Instytut Muzyki i Tańca

ul. Fredry 8, 00-097 Warszawa, NIP : 525-249-03-48, REGON : 142611587.

2) Dane kontaktowe Administratora: e-mail: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl

3) Cel przetwarzania danych: przeprowadzenie II Międzynarodowego Konkursu Muzyki Polskiej im. Stanisława Moniuszki w Rzeszowie

4) Podstawa prawna: dane są przetwarzane w oparciu:

a) o udzieloną zgodę (rodzica albo opiekuna prawnego) tj. art. 6 ust. 1 lit. b,

b) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO, kiedy dane przetwarzane są na potrzeby konkursów a nie będzie konieczna zgoda rodzica/opiekuna prawnego i zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

c) na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. RODO w przypadku marketingu bezpośredniego tj. kiedy zachodzi niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią i nie zachodzi konieczność uzyskania zgody uprawnionego.

5) Czas przetwarzania danych: dane będą przetwarzane, w zależności, który okres będzie dłuższy: a/ zrealizowania celu, w jakim były zbierane i przetwarzane, tj. do momentu zakończenia poszczególnego konkursu tj. wybrania laureatów, b/ upływu okresu zgłaszania reklamacji przez uczestników, określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dot. konsumentów, c/ w przypadku laureatów, którzy otrzymali nagrody, przez okres jaki jest niezbędny do przekazania nagrody i upływu okresu zgłaszania reklamacji określonych w regulaminie konkursu lub przepisów prawa, w tym dotyczących konsumentów albo do upływu okresu wynikającego z przepisów prawa podatkowego.

6) Odbiorcy danych: w określonych przypadkach np. wykonywanie czynności na potrzeby marketingu bezpośredniego, dane osobowe mogą być przekazywane do osób trzecich, tj. podmiotów, których przedmiotem działalności są działania marketingowe. W takim przypadku dane będą przekazywane w oparciu o umowę, która będzie spełniać będzie wymagania RODO, w tym zawierać zobowiązanie takiego podmiotu do zachowania tajemnicy.

7) Przysługujące prawa: udostępniający dane, którego dane są przetwarzane ma wynikające z RODO następujące prawa:

a) prawo do żądania od administratora dostępu do treści swoich danych – art. 15,

b) prawo do sprostowania danych – art. 16,

c) prawo do usunięcia danych, „prawo do bycia zapomnianym” – art. 17,

d) prawo do ograniczenia przetwarzania -art. 18,

e) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w przypadku marketingu bezpośredniego – art. 21,

f) prawo do przenoszenia danych – art. 20,

g) prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – art. 77,

h) kiedy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, przy czym pozostaje to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

UWAGA: udostępniający ma prawo do wycofania zgody w sposób według własnego wyboru, w sposób, który nie będzie dla niego uciążliwy i co będzie dla niego równie łatwe jak i wyrażenia zgody. Wycofać zgodę można w szczególności przesyłając swoje żądanie na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@konkursmuzykipolskiej.pl

8) Charakter podania danych: uczestnik konkursu, chcąc w nim uczestniczyć podaje dane dobrowolnie.