Formularz rejestracyjny Kategoria II – zespoły kameralne

1. Dane Osobowe

Nazwa zespołu *

Obsada instrumentalna *

Imię i nazwisko przedstawiciela zespołu *

Telefon przedstawiciela zespołu *

Adres e-mail zespołu *

Ulica nr domu/mieszkania *

Miasto *

Kod pocztowy

Kraj

Członkowie zespołu

Nazwisko *

Imię/Imiona *

Data urodzenia *

Miejsce urodzenia *

Obywatelstwo *

Instrument *


1. Instrukcje

Przed wypełnieniem formularza należy zapoznać się z Regulaminem Konkursu. 

Zgłoszenia do Konkursu w Kategorii II ­ Zespoły kameralne dokonuje osoba uprawniona do reprezentowa­nia zespołu, posiadająca odpo­wiednie pełnomocnictwa pozostałych członków zespołu.

W punkcie 1. formularza „Dane osobowe” należy podać nazwę zespołu, skład instrumentalny zespołu, dane osobowe przedstawiciela zespołu oraz adres do korespondencji z przedstawicielem zespołu. Jeśli osoba reprezentująca zespół jest także członkiem zespołu (wykonawcą), swoje dane musi wpisać również w sekcji „Członkowie zespołu" punktu 1 formularza.

Kolejnych członków zespołu można dodawać klikając na przycisk „+Dodaj członka zespołu”. Uzupełniając dane osobowe członków zespołu należy wyszczególnić instrument, na którym grać będzie dany członek zespołu podczas Konkursu.

Daty należy wpisywać w formacie: DD-MM-RRRR.2. Program konkursu

I Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

II Etap

Kompozytor *

Pełen tytuł utworu *


Czas trwania *

2. Instrukcje

Przed wypełnieniem punktu 2 formularza należy zapoznać się z wytycznymi dotyczącymi wyboru programu dla Kategorii II Zespoły kameralne.

Należy podać imię i nazwisko kompozytora, tytuł każdego utworu, ewentualnie wybranych części, a także czas trwania każdego z utworów lub wybranych części.

Formularz pozwala na dodanie dowolnej ilości utworów, zgodnie z wyborem zgłaszającego, za pomocą przycisku „+Dodaj następny utwór". 
3. Załączniki

Zdjęcie główne *

Drugie zdjęcie

Link do nagrania *

Opis nagrania


Biogram (max. 3000 znaków) *


3. Instrukcje

Należy podać jeden link do nagrania audio-wideo spełniającego warunki opisane w punkcie 12 Regulaminu oraz dołączyć krótki opis/spis utworów przedstawionych na nagraniu.

Nota biograficzna zespołu powinna zawierać zwięzłe omówienie działalności artystycznej (najważniejsze koncerty, nagrody lub wyróżnienia na konkursach, dorobek fonograficzny itp.) wraz z opisem edukacji muzycznej.  

Należy dołączyć jedną lub dwie fotografie wszystkich członków zespołu w rozdzielczości co najmniej 300 dpi, w formacie JPG. Załącznik w postaci fotografii powinien być opisany nazwą zespołu oraz imieniem i nazwiskiem autora fotografii.

4. Oświadczenia

Miejscowość *

privacy policy *

4. Instrukcje

Przed wysłaniem formularza należy sprawdzić wszystkie dane w formularzu oraz zapoznać się z dokumentem Polityka prywatności

Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzyma informację o wysłaniu formularza na podany w zgłoszeniu adres mailowy, po czym powinien potwierdzić zgłosze­nie przy pomocy linku weryfikacyjnego zamieszczonego w tejże informacji. 

Zgłoszenie niepotwierdzone w ten sposób nie będzie uważane za zgłoszenie do Konkursu w rozu­mieniu Regulaminu konkursu.